Xiamen Guang Te Communication Technology Co., Ltd.

Xiamen Synthron Junte Communication Technology Co.,Ltd

Address: 6F#8077,Xiang'an Xi Road,Torch Industrial Zone,

              Xiang'an,Xiamen,China

Phone:  0086-592-5731282

Fax:      0086-592-5731283

Email:   info@xmgttx.com

Web:    http://www.xmgttx.com


 


                                                          

online Service

    All Rights Reserved © Xiamen Guang Te Communication Technology Co., Ltd.